Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO
ZWIĄZKU PRODUCENTOW AUDIO - VIDEO ZPAV


Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sąd Polubowny przy Związku Producentów Audio -Video ZPAV, zwany dalej Sądem Polubownym ZPAV/Sądem Polubownym/Sądem jest stałym sądem polubownym.
 2. Sąd Polubowny ZPAV został powołany na mocy uchwały z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Stowarzyszenia ZPAV w celu wykonania § 2 pkt. 10 statutu Związku Producentów Audio-Video ZPAV, jako samodzielna, wyodrębniona jednostka organizacyjna Związku Producentów Audio-Video ZPAV.
 3. Sąd Polubowny ZPAV używa okrągłej pieczęci ze swoją nazwą, logo i oznaczeniem siedziby.
 4. Siedzibą Sądu Polubownego ZPAV jest siedziba Biura Związku Producentów Audio-Video ZPAV.
 5. Wewnętrzna organizacja i funkcjonowanie Sądu Polubownego ZPAV uregulowane są w niniejszym regulaminie.
 6. Czynności kancelaryjne i obsługę administracyjną Sądu Polubownego ZPAV wykonuje Biuro ZPAV, stanowiąc Sekretariat Sądu Polubownego.
 7. Źródłem finansowania Sądu Polubownego ZPAV są wyłącznie wpływy pochodzące z opłat za czynności Sądu.

§ 2

Właściwość Sądu

 1. Sąd Polubowny ZPAV rozstrzyga spory z udziałem co najmniej jednego członka Stowarzyszenia ZPAV o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, które powstały lub mogły powstać między nimi w związku z określonym umownym lub poza umownym stosunkiem prawnym obejmującym m. in. prawa autorskie i prawa pokrewne przez nich posiadane, jeżeli :
  1. strony w umowie poddały spór rozstrzygnięciu Sądu Polubownego ZPAV (zapis na sąd polubowny), lub
  2. powód w pozwie poddał rozstrzygnięcie jego sporu sądowi polubownemu, a pozwany na piśmie wyraził zgodę na właściwość sądu polubownego w rozstrzygnięciu sporu lub nie podniósł przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy zarzutu braku jego właściwości.
 2. Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. 
 3. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść i z których jednoznacznie wynika wola poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Powołanie się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy. 

§ 3

Orzekanie o właściwości

 1. Sąd Polubowny ZPAV, jest uprawniony do orzekania o właściwości Sądu, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na Sąd Polubowny ZPAV. W przypadku braku właściwości Sądu Polubownego ZPAV, Zespół Orzekający postanowieniem odrzuca pozew na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym.
 2. Zarzut niewłaściwości Sądu Polubownego ZPAV może być podniesiony najpóźniej z chwilą złożenia odpowiedzi na pozew. Zespół Orzekający może rozpoznać zarzut wniesiony po upływie terminu, jeżeli uzna opóźnienie za dostatecznie usprawiedliwione.

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności

Arbitrzy, Sąd Polubowny ZPAV, władze ZPAV oraz pracownicy Biura ZPAV nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań, związanych z postępowaniami prowadzonymi przed Sądem Polubownym ZPAV.

§ 5

Miejsce postępowania polubownego

 1. Miejscem postępowania polubownego jest siedziba Biura ZPAV.
 2. W razie konieczności, na podstawie zarządzenia Zespołu Orzekającego, posiedzenia, rozprawy oraz inne czynności mogą odbywać się poza siedzibą Sądu.

§ 6

Ogólne zasady postępowania polubownego

 1. Postępowanie przed Sądem Polubownym ZPAV jest jednoinstancyjne.
 2. Sąd Polubowny ZPAV oraz Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad słuszności, biorąc w każdym wypadku pod uwagę postanowienia umowy oraz inne porozumienia między stronami oraz panujące zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
 3. Sąd Polubowny i Zespół Orzekający nie są związane przepisami postępowania cywilnego, z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących sądu polubownego.
 4. We wszelkich sprawach Sąd oraz Zespół Orzekający dokłada należytej staranności, aby wydane orzeczenia były skuteczne i wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności wyroku Sądu Polubownego lub ugody przed nim zawartej.

§ 7

Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

Jeżeli uchybiono przepisom niniejszego regulaminu albo uchybiono ustalonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego uchybienia przed sądem polubownym ani też powołać się na takie uchybienie w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w terminie określonym przez strony bądź przepisy niniejszego regulaminu.

§ 8

Język postępowania polubownego

 1. Sąd prowadzi postępowanie polubowne w języku polskim.
 2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje tłumacza odpowiednio co do całości lub części rozprawy, jeżeli strona lub jej pełnomocnik albo osoba przesłuchiwana w charakterze świadka nie zna języka polskiego.
 3. Zespół Orzekający może zarządzić, aby do każdego dokumentu było dołączone jego tłumaczenie na język polski.
 4. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz, w razie potrzeby, przy innych czynnościach Sądu a także koszty tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.

§ 9

Doręczenia pism i zawiadomień

 1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika – temu pełnomocnikowi.
 2. Każde pismo uważa się za doręczone, gdy zostało wręczone osobiście adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. 
 3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, zawiadomienie uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń. 
 4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych powyżej nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, pismo uważa się za doręczone, gdy zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku zawiadomienie uważa się za doręczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata. 

§ 10

Poufność postępowania

 1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
 2. Strony i uczestników postępowania, Zespół Orzekający, arbitra jedynego, obowiązuje zasada poufności.

§ 11

Opłaty za czynności Sądu Polubownego

 1. Sąd Polubowny pobiera za swoje czynności opłaty według „Taryfy Opłat za czynności Sądu Polubownego ZPAV” obowiązujące w dniu podjęcia czynności.
 2. Taryfy Opłat za czynności Sądu Polubownego ZPAV uchwalone są przez Zarząd ZPAV oraz stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział II

§ 12

Organy Sądu Polubownego

Organami Sądu Polubownego ZPAV są Prezydium Sądu Polubownego, Rada Sądu

Polubownego oraz Sekretarz Sądu Polubownego.

§ 13

Prezydium Sądu

 1. Prezydium Sądu składa się z Prezesa Sądu Polubownego oraz I i II Wiceprezesa, którzy pełnią funkcję jego zastępcy. Czynności zastrzeżone dla Prezesa Sądu Polubownego mogą być wykonywane przez Wiceprezesów Sądu Polubownego w granicach udzielonych upoważnień.
 2. Członków Prezydium powołuje i odwołuje Zarząd ZPAV na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków ZPAV.
 3. Prezesa i Wiceprezesów Sądu Polubownego można powołać na kolejne kadencje.

§ 14

Prezes Sądu Polubownego

 1. Prezes Sądu Polubownego kieruje Sądem Polubownym i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Prezesem Sądu jest osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem w zakresie arbitrażu, w szczególności adwokat, radca prawny, doktor prawa.
 3. W sytuacji wyboru przez którąkolwiek ze stron Prezesa Sądu Polubownego w skład Zespołu Orzekającego w sprawie, kompetencje Prezesa Sądu Polubownego w tej sprawie, wykonuje na podstawie zarządzenia Prezydium Sądu, I lub II Wiceprezes Sądu Polubownego.
 4. Do czynności Prezesa Sądu należy:
  1. wyznaczanie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (superarbitra) oraz arbitra jedynego,
  2. nominacje zastępcze członków Zespołu Orzekającego,
  3. rozstrzyganie o wyłączeniu arbitrów,
  4. nadzór nad Sekretarzem Sądu,
  5. inne sprawy, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§ 15

Rada Sądu Polubownego

 1. Do czynności Rady Sądu, którą stanowi Zarząd ZPAV, należy:
  1. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu Sądu na wniosek Prezesa Sądu;
  2. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Sądu, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Sądu.

§ 16

Sekretarz Sądu Polubownego

 1. Sekretarz Sądu Polubownego jest organem wykonawczym, działającym przy Prezydium Sądu Polubownego.
 2. Sekretarza Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Zarząd ZPAV na wniosek Prezesa Sądu Polubownego.
 3. Sprawowanie funkcji Sekretarza Sądu można powierzyć wyłącznie pracownikowi Biura ZPAV.
 4. Do czynności Sekretarza Sądu należy:
  1. kierowanie sekretariatem Sądu Polubownego;
  2. obsługa kancelaryjno-administracyjna oraz wykonywanie innych czynności określonych w niniejszym regulaminie;
  3. realizacja uchwał i postanowień Prezydium Sądu oraz poleceń Prezesa Sądu Polubownego;
  4. wykonywanie czynności procesowych określonych w regulaminie pod nadzorem Prezesa Sądu Polubownego.

 5. Zasady wynagradzania Sekretarza Sądu określa Zarząd ZPAV.

Rozdział III

§ 17

Arbitrzy Sądu Polubownego

 1. Arbiter jest niezawisły, bezstronny i niezależny.
 2. Arbiter pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
 3. Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazitelny charakter, korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra, w szczególności osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą albo biznesową.

§ 18

Lista Arbitrów

 1. Sąd prowadzi „Listę Arbitrów Sądu Polubownego ZPAV”, zwaną dalej „Listą Arbitrów”.
 2. Lista Arbitrów zawiera co najmniej 20 arbitrów.
 3. Lista Arbitrów zawiera: imię i nazwisko arbitra, stopień naukowy, tytuły zawodowe, zawód, kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra Sądu.
 4. Wybory na arbitrów Sądu Polubownego ZPAV ogłasza Zarząd ZPAV. Kandydatów na arbitrów Sądu zgłaszają członkowie ZPAV spośród członków zwyczajnych ZPAV osób fizycznych.
 5. O wpisie i wykreśleniu z listy arbitrów rozstrzyga Zarząd ZPAV na wniosek Prezesa Sądu.
 6. Arbiter ma prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa w orzekaniu.

§ 19

Wyłączenia i zakazy dotyczące arbitrów

 1. Arbiter powinien przed przyjęciem tej funkcji ujawnić wszelkie okoliczności, które mogą wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, w szczególności swoje bezpośrednie i istotne związki zawodowe ze stronami sporu oraz ich pełnomocnikami w okresie ostatnich trzech lat. W razie wątpliwości arbiter podlega wyłączeniu według zasad kodeksu postępowania cywilnego dotyczących wyłączenia sędziego z mocy ustawy.
 2. Arbiter składa pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezawisłości. Oświadczenie arbitra składa się do akt sprawy.
 3. Arbiter, Prezes i Wiceprezes Sądu, członek Rady Sądu, Sekretarz Sądu oraz pracownik Sądu nie może pełnić funkcji pełnomocnika strony w postępowaniu.
 4. Sekretarz, pracownicy Sądu nie mogą pełnić funkcji arbitra.
 5. Prezes i Wiceprezes Sądu, członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji arbitra z nominacji zastępczej.
 6. Strona może złożyć do Prezesa Sądu wniosek o wyłączenie arbitra, jeżeli powzięła wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dowiedziała się o tych okolicznościach. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra z tej przyczyny.
 7. Wniosek strony o wyłączenie arbitra, po złożeniu przez niego oświadczenia o którym mowa w ust. 2 podlega ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Prezesa Sądu Polubownego.

§ 20

Zespół Orzekający

 1. Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów, w tym arbitra przewodniczącego (superarbiter), chyba, że strony postanowiły inaczej.
 2. Zespół Orzekający składa się z arbitra jedynego:
 3. w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000 złotych, chyba, że strony postanowią inaczej;
 4. jeżeli strony tak postanowią.
 5. Arbiter, arbiter jedyny oraz Przewodniczący Zespołu Orzekającego może być powołany wyłącznie z „Listy Arbitrów Sądu Polubownego ZPAV”.
 6. Arbiter jedyny pełni funkcję Zespołu Orzekającego oraz Przewodniczącego (superarbitra).

§ 21

Wyznaczanie Arbitrów Zespołu Orzekającego

 1. Strony mogą powołać na arbitra osobę fizyczną spełniającą wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Sekretarz Sądu wzywa strony do wyznaczenia po jednym arbitrze w terminie dwóch tygodni. Arbitra przewodniczącego (superarbitra) w terminie dwóch tygodni wyznacza Prezes Sądu Polubownego.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu do wyznaczenia arbitra przez stronę, arbitra wyznacza Prezes Sądu Polubownego (nominacja zastępcza arbitra).

§ 22

Wyznaczenie Arbitra Jedynego

 1. W wypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie, Sekretarz Sądu wzywa strony do zgodnego wyznaczenia arbitra jedynego z Listy Arbitrów w terminie dwóch tygodni.

 2. Po bezskutecznym upływie terminu do wyznaczenia arbitra jedynego przez strony lub w razie braku zgodnego wyboru arbitra przez strony, arbitra jedynego wyznacza Prezes Sądu Polubownego (nominacja zastępcza arbitra jedynego).

§ 23

Zmiana arbitra

 1. W sytuacji śmierci arbitra, jego odwołania lub wyłączenia albo złożenia rezygnacji, Sekretarz Sądu wzywa stronę, aby w terminie dwóch tygodni wyznaczyła arbitra zastępczego. Po bezskutecznym upływie terminu, arbitra zastępczego wyznacza Prezes Sądu.
 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do arbitra jedynego.
 3. Czynności procesowe wykonane przed zmianą arbitra lub arbitra jedynego nie wymagają powtórzenia.

Rozdział IV

Postępowanie przed Sądem Polubownym

§ 24

Zasady ogóle postępowania

 1. W postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
 2. Strony i ich organy mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.
 3. Pełnomocnikiem przed Sądem Polubownym może być osoba uprawniona do występowania jako pełnomocnik przed sądem powszechnym, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 25

Pozew

 1. Wszczęcie postępowania następuje przez wniesienie pozwu.
 2. Pozew powinien zawierać:
  1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz w wypadku przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji – odpis z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru,
  2. wskazanie zapisu na sąd polubowny lub inne uzasadnienie właściwości postępowania;
  3. wskazanie wartości przedmiotu sporu,
  4. dokładne określenie przedmiotu sporu wraz z jego uzasadnieniem oraz w razie potrzeby dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  5. wymienienie załączników,
  6. podpis strony.
 3. Do pozwu należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pozew wnosi pełnomocnik strony.
 4. Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego.

§ 26

Odpisy pism procesowych

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestnikom w sprawie oraz arbitrom.

§ 27

Uzupełnienie braków pozwu

 1. Sekretarz Sądu wzywa powoda do uiszczenia w terminie dwóch tygodni opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej oraz zaliczkę na ewentualne wydatki oraz w razie stwierdzenia braków pozwu, wzywa do ich usunięcia.
 2. W razie nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty arbitrażowej oraz zaliczki na wydatki oraz w razie nieusunięcia braków pozwu, Sekretarz Sądu zarządza zwrot pozwu, a sprawę uważa się za niewszczętą.
 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej oraz opłaty arbitrażowej określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego ZPAV”.
 4. Jeżeli powód w pozwie nie wyznaczył arbitra, Sekretarz Sądu wzywa powoda do jego wyznaczenia w terminie dwóch tygodni.

§ 28

Odpowiedź na pozew

 1. Jeżeli pozew spełnia wymogi formalne oraz został należycie opłacony, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew, regulamin Sądu Polubownego ZPAV oraz listę arbitrów i wzywa stronę pozwaną, aby w terminie dwóch tygodni wniosła odpowiedź na pozew.
 2. Sekretarz Sądu informuje o wyznaczeniu arbitra przez powoda oraz wzywa pozwanego do wyznaczenia arbitra w terminie dwóch tygodni.
 3. Nie wniesienie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy.
 4. Brak odpowiedzi na pozew nie może być uznany za przyznanie faktów przytoczonych w pozwie.

§ 29

Środki zabezpieczające

 1. Na wniosek strony, która uprawdopodobnia dochodzone roszczenie, Zespół Orzekający może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Wydając postanowienie Zespół Orzekający może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego zabezpieczenia.
 2. Na wniosek strony Zespół Orzekający może zmienić lub uchylić postanowienie w wydane na postawie ust. 1.

§ 30

Przekazanie akt sprawy Zespołowi Orzekającemu

 1. Po ustanowieniu składu Zespołu Orzekającego, Sekretarz Sądu przekazuje akta sprawy jego członkom.
 2. W razie cofnięcia pozwu przed ustanowieniem Zespołu Orzekającego, Prezydium Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

§ 31

Zmiana pozwu i odpowiedzi na pozew

 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew lub odpowiedź na pozew mogą być uzupełnione lub zmienione w toku postępowania przed sądem polubownym, chyba że Zespół Orzekający nie dopuści do takiego uzupełnienia lub takiej zmiany ze względu na zbyt późne ich dokonanie. 
 2. Przepisy ust. 1 stosuje się także do powództwa wzajemnego. 
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 odpowiedniej zmianie ulega opłata.

§ 32

Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

 1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, pozwany może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia i objęte jest zapisem na sąd polubowny.
 2. Przepisy regulaminu dotyczące wymogów formalnych pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.
 3. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla pozwu głównego.

§ 33

Pisma procesowe

 1. Wszelkie pisma stron w postępowaniu polubownym są kierowane do Sądu w takiej liczbie egzemplarzy jak pozew.
 2. Zespół Orzekający w sprawie może zarządzić, iż strona postępowania obowiązana jest doręczać pisma wraz załącznikami bezpośrednio drugiej stronie. Dopuszcza się elektroniczną formę wymianę pism i załączników.

§ 34

Zawieszenie postępowania

 1. Zespół Orzekający może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron oraz w uzasadnionych przypadkach z urzędu.
 2. Prezydium Sądu umorzy postępowanie zawieszone na wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

§ 35

Rozprawa

 1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie. Na pisemny zgodny wniosek stron, Zespół Orzekający może rozstrzygnąć sprawę bez wyznaczania rozprawy.
 2. Rozpoznanie sprawy poprzedzone jest wezwaniem do zawarcia ugody.
 3. Rozprawa jest niejawna.
 4. Poza stronami oraz pełnomocnikami stron udział w rozprawie mogą wziąć wyłączenie osoby wezwane. Na zgodny wniosek stron, Zespół Orzekający może dopuścić do udziału w sprawie w charakterze publiczności po dwie osoby dla każdej ze stron.
 5. Na rozprawie mogą być obecni członkowie Prezydium Sądu.
 6. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego (superarbiter).
 7. Przewodniczący Zespołu Orzekającego podejmuje wszystkie niezbędne czynności do przygotowania rozprawy i wyznacza termin rozprawy wydając odpowiednie zarządzania.
 8. Sekretarz Sądu zawiadamia o terminie rozprawy arbitrów i strony. Zawiadomienie stron powinno być dokonane listem poleconym.
 9. W razie potrzeby, Przewodniczący Zespołu Orzekającego może przed rozprawą odbyć z arbitrami posiedzenie niejawne w celu wstępnej oceny dokumentów i wniosków złożonych przez strony.
 10. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika prawidłowo powiadomionych o terminie rozprawy, nie wstrzymuje postępowania.

§36

Dowody

 1. Zespół Orzekający według własnego przekonania rozstrzyga o wnioskach dowodowych stron.
 2. Zespół Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody.
 3. Zespół Orzekający może także:
  1. wyznaczyć biegłego lub biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii oraz odebrać od nich przyrzeczenie;
  2. zażądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji lub przedstawienia mu albo udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
 4. Na wniosek strony lub jeżeli Zespół Orzekający uzna to za konieczne, biegły po przedstawieniu swojej pisemnej lub ustnej opinii uczestniczy w rozprawie, w toku której strony oraz Zespół Orzekający mogą zadawać mu pytania oraz żądać wyjaśnień.
 5. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający wyznacza jednego arbitra do przeprowadzenia tej czynności.
 6. Zespół Orzekający pobiera zaliczki na czynności dowodowe dokonywane z udziałem arbitra zgodnie z „Taryfą Opłat Sądu Polubownego ZPAV”.

§ 37

 1. Jeżeli strona nie stawi się na rozprawę lub nie przedstawi dokumentów, które strona obowiązana była przedłożyć, Zespół Orzekający może prowadzić postępowanie i wydać wyrok na podstawie zebranego materiału dowodowego. 
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli strona usprawiedliwi swą bezczynność lub niestawiennictwo, chyba że strony postanowiły inaczej.

§ 38

Zasada swobodnej oceny dowodów

 1. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie.
 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu Sądu.

§ 39

Protokoły

 1. Z przebiegu rozprawy oraz z innych czynności Zespół Orzekający sporządza protokół.
 2. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu, spośród pracowników Biura ZPAV.
 3. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu lub rozprawie.

§ 40

Zamknięcie rozprawy

 1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub gdy uzna, że strony mogły w sposób wystarczający przedstawić okoliczności dla obrony swych praw.
 2. Przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający może otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo, jeżeli uzna to za konieczne.

§ 41

Wyrok

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem przyjmując za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.
 2. Zespół Orzekający wydaje wyrok na piśmie, po niejawnej naradzie i głosowaniu, nie później, niż w terminie miesiąca od dnia zamknięcia rozprawy.
 3. W sprawie zawiłej, Prezydium Sądu może z urzędu lub na wniosek Zespołu Orzekającego przedłużyć termin wydania wyroku na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni.

§ 42

Narada i głosowanie

 1. Orzeczenie Zespołu Orzekającego zapada większością głosów.
 2. Arbiter, który nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, przedstawiając pisemne uzasadnienie zdania odrębnego.

§ 43

Treść wyroku

Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:

 1. oznaczenie stron i arbitrów,
 2. miejsce i datę jego wydania,
 3. powołanie zapisu na sąd polubowny,
 4. oznaczenie przedmiotu sporu,
 5. rozstrzygnięcie o żądaniach stron,
 6. uzasadnienie oraz wskazanie motywów rozstrzygnięcia,
 7. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, w tym o kosztach zastępstwa procesowego,
 8. podpisy arbitrów.

§ 44

Wyrok częściowy

 1. Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu; to samo dotyczy powództwa wzajemnego.
 2. Na tej samej podstawie Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, rozstrzygając o całości żądania powództwa głównego lub wzajemnego.

§ 45

Wyrok wstępny

Zespół Orzekający uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania prowadzić dalszą rozprawę.

§ 46

Forma wyroku i doręczenie wyroku

 1. Wyrok doręcza się stronom z urzędu po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
 2. Oryginał wyroku oraz wszystkie jego podpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego lub co najmniej przed dwóch członków Zespołu Orzekającego z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich oraz podpisami Prezesa Sądu oraz Sekretarza Sądu oraz opatrzony pieczęcią Sądu.
 3. Prezes Sądu oraz Sekretarz Sądu przy podpisaniu wyroku stwierdzają ostateczność wyroku oraz jego autentyczność.
 4. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku w razie stwierdzenia drobnych formalnych uchybień lub braków może zwrócić wyrok Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania w wyroku odpowiednich zmian lub uzupełnień.

§ 47

Moc wiążąca wyroku

 1. Wyrok Sądu Polubownego jest ostateczny i wiążący dla stron.
 2. Od wyroku Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie. Nie uchybia to przepisom dotyczącym skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w myśl odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 48

Ugoda zawarta przed Sądem

 1. Jeżeli po wszczęciu postępowania polubownego strony zawarły ugodę, osnowa ugody powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.
 2. Zespół Orzekający na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.

§ 49

Uzupełnienie, sprostowania oraz wykładnia wyroku

 1. Zespół Orzekający w terminie miesiąca od dnia wydania wyroku może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
 2. Strona, po zawiadomieniu drugiej strony, w terminie miesiąca od dnia doręczenia wyroku, może złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku, jego wykładnię oraz sprostowanie błędów pisarskich lub rachunkowych albo innych oczywistych omyłek.
 3. Zespół Orzekający w terminie miesiąca dokonuje stosownych uzupełnień, sprostowań oraz wykładni wyroku.

§ 50

Publikacja orzeczeń

Rada Sądu Polubownego może postanowić o publikacji orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron, w szczególności na stronie internetowej ZPAV: www.zpav.pl.


Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 51

Akta spraw przechowuje się w archiwum Sądu Polubownego ZPAV przez dwadzieścia lat od zakończenia postępowania, po tej chwili akta mogą zostać zniszczone.